นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ขอบเขตและจุดประสงค์

นโยบายนี้จะใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดย บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด (หรือที่เรียกว่า “โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง” หรือ “เรา”) จุดประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่อทำให้ลูกค้าทั้งในปัจจุบัน, ในอดีต และผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้า (เรียกโดยรวมว่า “ลูกค้า” หรือ “คุณ”) มีความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับ ดังนี้

 • สถานการณ์ที่เราทำการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวม
 • วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • วิธีการที่เราใช้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  และ
 • รายละเอียดการติดต่อสำหรับการร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือการร้องขอการเข้าถึงหัวข้อต่างๆ

หลักการของการประมวลผลข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนสำคัญในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณ เราชื่นชมต่อความเชื่อมั่นที่คุณมอบให้เราเมื่อคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา และความเป็นส่วนตัวของคุณคือส่วนสำคัญอย่างยิ่งในบริการที่เรานำเสนอ เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มคุณค่าสำหรับลูกค้า เรายึดมั่นในหลักการทั่วไป 5 ข้อดังต่อไปนี้

อิสระในการเลือก

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสมบัติของคุณ เราพยายามจะไม่ทำการคาดเดาใดๆ เกี่ยวกับการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ และตั้งใจออกแบบบริการของเราเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราหรือไม่


สมดุลของความต้องการ

เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นต่อการจัดหาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์นี้สำคัญกว่าความจำเป็นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จากหัวข้อ “ความยินยอม” ด้านล่างนี้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เราจะอ้างอิงตามผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ต่อ (รวมถึงความปลอดภัยของ) ลูกค้าของเราและสาธารณะ

ความได้สัดส่วน

โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง พยายามที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม ซึ่งสัมพันธ์กับ และไม่เกินกว่าจุดมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น เราตั้งใจที่จะปกปิดชื่อในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากฟังก์ชันหรือบริการสามารถที่จะทำจนสำเร็จได้ด้วยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ เมื่อเรานำข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลมารวมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกดำเนินการในแบบเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลเสมอหากยังมีการรวมข้อมูลอยู่


ความโปร่งใสและความปลอดภัย

โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง  เชื่อมั่นในความโปร่งใสเกี่ยวกับข้อมูลใดที่เราจะทำการประมวลผล และจะประมวลผลเพื่อจุดประสงค์ใด นอกจากนี้ ในการใช้งาน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เนื่องจากค่านิยมหลักอย่างหนึ่งของ โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง ก็คือการปกป้องสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับคุณ เมื่อมีการร้องขอ โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง  จะจัดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลของเรา และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าของเรา

การปฏิบัติตามกฎหมาย

โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล และความเป็นส่วนตัว เราจะปรับการประมวลผลของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คำอธิบายที่เป็นประโยชน์

คำต่าง ๆ ซึ่งใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือมีความหมายดังต่อไปนี้

 • “ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ซึ่งทำการกำหนดจุดมุ่งหมาย และวิธีการของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งโดยลำพังหรือร่วมกัน
 • “ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ซึ่งทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม
 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่มีการระบุตัวตน หรือที่สามารถระบุตัวตนได้ (“เจ้าของข้อมูล”); บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือผู้ที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยการอ้างอิงถึงตัวบ่งชี้อย่างเช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ตัวบ่งชี้ออนไลน์ หรืออ้างอิงถึงปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่จำเพาะเจาะจงถึงสภาพร่างกาย ลักษณะทางกายภาพ กรรมพันธุ์ สภาพจิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือตัวตนทางสังคมของบุคคลธรรมดาท่านนั้น รวมถึงเลขบัตรเครดิต และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล
 • “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการ หรือชุดของการดำเนินการใด ๆ ที่กระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือชุดของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นวิธีโดยอัตโนมัติ หรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้งาน การเปิดเผยโดยการส่ง การเผยแพร่ หรือการปลดปล่อย การจัดเรียง หรือการรวม การจำกัด การลบ หรือการทำลาย และ
 • “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยเชื้อชาติ หรือถิ่นกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่อทางปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพการค้า และการประมวลผลข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลสถิติชีวภาพ เพื่อจุดประสงค์ในการระบุบุคคลธรรมดาอย่างจำเพาะเจาะจง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศของบุคคลข้อมูลอาชญากรรม ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกัน

การรวบรวมข้อมูล

คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ หรือครอบครัวของคุณ เมื่อคุณติดต่อกับ โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง เช่น ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงเว็บไซต์ หรือเมื่อคุณมาที่บริษัทเรา ข้อมูลดังกล่าว (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า”) อาจประกอบด้วย

 • ข้อมูลติดต่อของคุณ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และอื่นๆ)
 • ข้อมูลเชิงประชากร (อายุ สถานภาพสมรส องค์ประกอบในครัวเรือน และอื่นๆ)
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ/หรือ
 • ภาพของคุณจากกล้องวงจรปิด (ซึ่งติดตั้งไว้ที่บริเวณทางเข้าของบริษัทเรา)

ประกาศ

ในการรวบรวม หรือลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับ (1) ข้อมูลเฉพาะตามจุดมุ่งหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (2) ลักษณะเฉพาะของผู้ควบคุมข้อมูล (3) ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่สามที่จะมีการเปิดเผยข้อมูล และ (4) ข้อมูลอื่นซึ่งอาจมีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถปกป้องสิทธิของคุณเอาไว้ได้

ความยินยอม

เมื่อมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เราจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่จะมีการรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การร้องขอความยินยอมจากคุณจะมีความชัดเจนและจำเพาะเจาะจง รวมทั้งจะให้รายละเอียดพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณด้วย เราจะไม่สันนิษฐานว่าคุณยินยอม แต่จะทำให้แน่ใจว่าคุณได้แสดงความเต็มใจในการให้การยินยอมอย่างชัดเจน คุณสามารถเรียกคืนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อกับ โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลและการเข้าถึง” ด้านล่างนี้

การใช้งานข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่ง โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง รวบรวมไว้จะถูกนำมาใช้ ดังนี้

 • เพื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ และบริการให้แก่คุณ รวมทั้งเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของคุณสำหรับบริการ และสิ่งที่ซื้อ รวมทั้งนำเสนอข้อเสนอที่ดีขึ้นให้แก่คุณ
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการอัพเดต หรือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ บริการ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายของเรา
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และงานกิจกรรมใหม่ ๆ
 • เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น เพื่อปรับปรุงหัวข้อในการเรียนรู้
 • เพื่อประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอ และการติดต่อกับลูกค้า
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา และระบุผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อทำการวิจัยตลาด
 • เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัย และการจัดทำประวัติลูกค้า (รวมถึงแบบออนไลน์ และทางสังคม) ที่ทำโดยเราเอง และโดยซัพพลายเออร์ที่เราเลือก และ
 • เพื่อรับรองความปลอดภัยของอาคาร พนักงานและผู้มาเยือน รวมถึงทรัพย์สินและข้อมูลที่อยู่หรือเก็บภายในบริเวณสถานที่ของบริษัทเรา


สำหรับการดำเนินการประมวลผลส่วนใหญ่ คุณจะสามารถยุติการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ด้วยการอัพเดตการกำหนดลักษณะ การยกเลิกบริการเฉพาะบางอย่าง การยกเลิกการยินยอมให้ประมวลผล โดยการติดต่อกับ โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง  ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลและการเข้าถึง” ด้านล่างนี้ หรือตามขั้นตอนที่เราแนะนำ อย่างไรก็ดีคุณอาจไม่เลือกคัดการประมวลผลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

 • ที่สัมพันธ์กับการดำเนินการรวบรวมข้อมูลบางอย่าง และการประมวลผลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่บันทึกไว้ ซึ่งเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัย คุณภาพ และผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
 • ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อส่งประกาศที่สำคัญให้คุณได้ทราบ เช่น การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายของเรา และ
 • ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา

การเก็บข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่แสดงไว้ในนโยบายนี้ หรือตามจุดมุ่งหมายที่คุณได้รับแจ้งแล้ว ในกรณีนี้หมายถึงเมื่อคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ตามที่ได้ให้ความยินยอมไว้ และ/หรือจนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ ถ้าคุณเพิกถอนความยินยอมแล้ว เราอาจยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนเอาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย และเพื่อคุ้มครองเราจากข้อพิพาททางกฎหมายด้วย ถ้าเราไม่ได้รับความยินยอมจากคุณให้ประมวลผลข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น โดยทั่วไประยะเวลาในการเก็บข้อมูลคือ 5 ปีหลังจากวันสุดท้ายที่คุณได้ติดต่อกับเรา

คุณภาพของข้อมูล

เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เราจะพยายามลบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณที่จะได้รับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้จะมีความถูกต้อง โปรดดูที่หัวข้อ “ข้อมูลและการเข้าถึง” ด้านล่างนี้

ข้อมูลและการเข้าถึง

เราอาจจัดเตรียมข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการประมวลผลของเราที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้ให้คุณเมื่อทำการรวบรวมหรือลงทะเบียนข้อมูลดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ประกาศ” ด้านล่างนี้ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอ และได้รับข้อมูลต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คือ (1) รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรานำไปใช้ประมวลผล (2) สถานที่ที่ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (3)  จุดมุ่งหมายของการประมวลผล และ (4)  ผู้รับหรือกลุ่มของผู้รับข้อมูลเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล การร้องขอข้อมูลดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลายเซ็นของคุณกำกับ รวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ และโดยเฉพาะอีเมลแอดเดรสของคุณด้วย อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำร้องขอของท่าน ถ้าคำร้องขอนั้นซ้ำซ้อน เกินสมควร หรือไม่สามารถทำได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่เรามีสิทธิทางกฎหมายที่จะปฏิเสธ นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิร้องขอให้เราทำการแก้ไข บล็อค หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้องได้ การร้องขอจะต้องส่งไปยังนิติบุคคลที่ระบุไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้ การร้องขอของคุณจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมโดยทันที การร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อกฎหมายระบุให้มีค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับการร้องขอดังกล่าว โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง  อาจดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ นอกจากนั้น คุณอาจสามารถเข้าถึงภาพรวมของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ซึ่ง โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง  เป็นผู้เก็บไว้ และทำการแก้ไขหรืออัพเดตข้อมูลของคุณได้

นอกจากสิทธิข้างต้น ถ้าคุณรู้สึกว่าวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่เหมาะสม คุณมีสิทธิที่จะยื่อข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อองค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตาม เราขอขอบคุณอย่างยิ่งถ้าคุณจะติดต่อเราก่อนเพื่อให้เราพยายามแก้ไขปัญหาให้คุณ

การรักษาความปลอดภัย

โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง  มุ่งมั่นที่จะนำมาตรการทางเทคนิค และทางองค์กรที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเหตุต่างๆ อันได้แก่ การทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการประมวลผลในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะทำเพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาความปลอดภัย และมาตรการที่นำมาใช้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นมีระดับที่เหมาะสมต่อความเสี่ยง เมื่อดูจากลักษณะปกติและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง  อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

 • ระหว่างกลุ่มองค์กรของ โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง 
 • คู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการกระจายข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการ และการสื่อสารอื่น ๆ ให้แก่คุณ หรือเพื่อจุดประสงค์ด้านการวิจัยและพัฒนา
 • ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เมื่อเกี่ยวข้องกับการสอบสวนของรัฐ ข้อพิพาท หรือการร้องขอ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ และ
 • เมื่อเราเชื่อมั่นอย่างบริสุทธิ์ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยปกป้องสิทธิของเรา เช่น เพื่อทำการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อตรวจหา ป้องกัน หรือเปิดเผยการฉ้อโกง หรือปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ


ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบังคับทั่วไป โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง  ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามได้เมื่อคุณได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมจากคุณได้ เว้นแต่เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าต้องได้รับความยินยอมจากคุณเป็นรายกรณีไป หรือกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • สถานการณ์ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล และ
 • สถานการณ์ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายด้านประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง  มุ่งหวัง (เช่น เพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมาย ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้)

โปรดทราบว่า ในบางสถานการณ์ข้างต้นมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนออกนอกประเทศไทย เราได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อให้การส่งข้อมูลไปต่างประเทศนั้นจำกัดอยู่เพียงแค่เท่าที่จำเป็น หรือเฉพาะข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรง และจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ำในกรณีที่มีการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

การตลาด

เราจะไม่ขาย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณให้ทำได้ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณให้ทำการเปิดเผยดังกล่าวได้ ถ้าคุณได้ให้ความยินยอมเอาไว้แต่ต้องการหยุดรับข่าวสารการตลาดจากบุคคลที่สาม กรุณาติดต่อกับบุคคลที่สามผู้ส่งข่าวสารดังกล่าวโดยตรง เราอาจจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ อีเวนท์ใหม่ๆ หรือกิจกรรมการตลาดที่คล้ายกันนี้ไว้ให้แก่คุณ ถ้าคุณต้องการยกเลิกการสื่อสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ อีเวนท์ใหม่ๆ หรือกิจกรรมการตลาดกันนี้ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนของการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์และคุกกี้

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บของ โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง  ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งว่าคุณเป็นใคร หรือไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณ อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการหรือข้อเสนอบางอย่าง โดยปกติแล้ว เราจะเป็นต้องให้คุณลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ เป็นต้น แม้แต่ก่อนหน้าการลงทะเบียนนั้น เราอาจรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน (โดยใช้คุกกี้) เกี่ยวกับลักษณะที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราได้ ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์หรือการตลาดของเราให้ดีขึ้นได้ เว็บไซต์ของ โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง  แต่ละเว็บที่เปิดให้ลูกค้าของเราเข้าชมนั้น จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา สำหรับบางประเทศยังอาจมีขั้นตอนออนไลน์สำหรับการยอมรับ หรือปฏิเสธคุกกี้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา โปรดตรวจสอบข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ที่เผยแพร่สำหรับประเทศของคุณ

การเปลี่ยนแปลง

โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง  ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขนโยบายนี้ วันที่ของการแก้ไขครั้งล่าสุดจะแสดงไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ

ในการใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อที่จะขอรับข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลของคุณ โปรดใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด 100/22 ซอยงามวงศ์วาน 14 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราในประเทศไทยที่อีเมลแอดเดรส: know.are.group@gmail.com

นโยบายนี้ได้รับการเผยแพร่เมื่อ 1/04/2022

Share via:

ベリーキャットサウンド ©2014 Copyright. All Rights Reserved.